راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»

بلا فاصله پس از ثبت نام با نام کاربری و پسوورد تعریف شده به سایت وارد شوید و درس مورد نظر را مشاهده فرمایید.

نام کاربری و پسوورد شما از زمان ثبت نام به مدت 60 روز معتبر میباشد و پس از آن غیر فعال شده و نیاز به ثبت نام مجدد می باشد. در صورت قبول نشدن در آزمون پس از گذشت 48 ساعت امکان آزمون مجدد میسر میباشد.(2 بار اجازه آزمون در هر ثبت نام)

امتیاز فقط به منظور ارتقاء استادیاری به دانشیاری  مورد محاسبه قرار میگیرد

بلا فاصله پس از ثبت نام با نام کاربری و پسوورد تعریف شده به سایت وارد شوید و درس مورد نظر را مشاهده فرمایید.

امتیاز فقط به منظور ارتقاء استادیاری به دانشیاری  مورد محاسبه قرار میگیرد

بلا فاصله پس از ثبت نام با نام کاربری و پسوورد تعریف شده به سایت وارد شوید و درس مورد نظر را مشاهده فرمایید.

نام کاربری و پسوورد شما از زمان ثبت نام به مدت 60 روز معتبر میباشد و پس از آن غیر فعال شده و نیاز به ثبت نام مجدد می باشد. در صورت قبول نشدن در آزمون پس از گذشت 48 ساعت امکان آزمون مجدد میسر میباشد.(2 بار اجازه آزمون در هر ثبت نام)

به منظور دریافت گواهی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شماره 37923365 تماس حاصل فرمایند.

اساتید دیگر دانشگاهها با ارایه ایمیل خود در سامانه و یا تماس با شماره 37923365 و ارایه ایمیل به صورت الکترونیک گواهی خود را دریافت نمایند.