برای مشاهده محتوای درس ها، نرم افزارهای صفحه اول سامانه را دریافت و نصب نمایید.
برای اخذ امتیاز دوره ها به سایت esfahan.ircme.ir جهت ثبت نام مراجعه فرمایید.
راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»