.

بلا فاصله پس از ثبت نام با نام کاربری و پسوورد تعریف شده به سایت وارد شوید و درس مورد نظر را مشاهده فرمایید.

بلا فاصله پس از ثبت نام با نام کاربری و پسوورد تعریف شده به سایت وارد شوید و درس مورد نظر را مشاهده فرمایید.

نام کاربری و پسوورد شما از زمان ثبت نام به مدت 60 روز معتبر میباشد و پس از آن غیر فعال شده و نیاز به ثبت نام مجدد می باشد. در صورت قبول نشدن در آزمون پس از گذشت 48 ساعت امکان آزمون مجدد میسر میباشد.(2 بار اجازه آزمون در هر ثبت نام)